Neutralizační stanice

Úvod

S rostoucími požadavky na ochranu životního prostředí jsou neutralizační stanice nezbytnou podmínkou provozování linek povrchových úprav a předúprav kovů zařízení pro likvidaci odpadních vod a plynných emisí. Cílem těchto zařízení je upravit průmyslové vody a exhalace na požadované limity. V reaktorech neutralizačních stanic jsou rozpuštěné chemikálie neutralizovány a převáděny do nerozpustné formy. Účinnost probíhajících reakcí při neutralizaci je podporována mícháním, nebo čeřením kapaliny. V dalších technologicky navazujících nádržích dochází k sedimentaci již chemicky vázané škodliviny. Vlastní neutralizační stanice mohou podle zvolené technologie upravovat odpadní vody po dávkách, nebo kontinuálně. Podle technického vybavení neutralizační stanice rozdělujeme typy provozů:

 • S manuální obsluhou
 • Poloautomatický provoz
 • Automatický režim

Po výstupu z neutralizační stanice je nutno ještě upravit obsah těžkých kovů, pokud jsou v lázních obsaženy a obohatit množství rozpuštěného kyslíku v čistírnách vod před vypuštěním do přírodních toků. Součástí technologie pro životní prostředí jsou ionexové dočišťovací stanice na úpravu vod požadované kvality.

Lapače tuku

Účelem lapačů tuků je odstranit z odpadních vod minerální nebo syntetické oleje. V záchytných nádržích dochází k výraznému zpomalení proudění čištěné vody, vlivem nižší měrné hmotnosti olejů dochází ke stoupání malých částeček oleje na hladinu. Shluk oleje a nečistot je odstraňován z hladiny, buď pomocí ruční obsluhy v určených časových intervalech nebo pomocí mechanicky ovládaných stěracích lišt poháněných elektromotorem. Vlastní nádrže lapačů tuků jsou vyráběny z PE nebo PP.

Technický popis

V současné době se zvyšuje tlak orgánů státní správy na ochranu životního prostředí. Toto se projevuje zvýšeným zájmem o technologie řešící čištění odpadních vod. Celý tento komplex požadavků a vzájemně propojených problémů je prostorem pro firmu PLASTIME.CHEMI s. r. o. Neutralizační stanice odpadních vod vyráběné a dodávané firmou PLASTIME.CHEMI s.r.o. jsou určeny k čistění odpadních vod z procesů povrchových úprav kovů (galvanické linky, fosfátovací linky, mořící linky) chemickou cestou. Zařízení je možné provozovat odstavným způsobem nebo průtočně – dle povahy zpracovávaných vod. Vlastní čištění probíhá v reaktoru, kde dochází k dávkování vhodných reakčních činidel. Tím se převádí škodlivá složka do nerozpustné formy, poté se převádí do podoby schopné sedimentace. Celý proces je podporován mícháním nebo čeřením. Po ukončení míchání následuje fáze sedimentace. Odsazená voda je vypouštěná do recipientu, kal je zpracován – zbaven vody a poté skládkován. Reaktor je vybaven vhodnou měřící a regulační technikou (průtokoměry, pH sondy, redox sondy, dávkovací ventily, dávkovací čerpadla …). Protože klasické srážecí metody nesplňují požadavky legislativy na zbytkové koncentrace těžkých kovů ve vypouštěných vodách, jsou neutralizační stanice doplněny ionexovými kolonami obsahující speciální iontoměřiče, které spolehlivě separují z vod těžké kovy.

Použité materiály

Materiál Označení Rozmezí teplot
Polyethylen PE-HWU, PE-HWST -50 – 80°C
Polypropylen PP-DWU, PP-DWST 0 – 100°C
Polyvinylchlorid PVC-CAW 0 – 60°C
Polyvinyldenfluorid PVDF -30 – 140°C

neutralizacni-stanice-014

Příslušenství

 • Sběrné jímky
 • Zásobníky chemikálií
 • Potrubní rozvody
 • Dopravní čerpadla
 • Filtrační jednotky
 • Dočišťovací jednotky
 • Elektroovládání
 • Automatický řídící systém
 • Ocelové konstrukce
 • Odtahová vzduchotechnika
 • Zařízení pro záchyt drahých kovů
 • Zařízení pro získávání barevných kovů

Neutralizační stanice – ukázky realizací